กลยุทธ์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธ์

1.จัดระบบบริการพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1.พัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้

3.ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้