พันธกิจที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ประทับใจ


KPI ที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโรคที่กำหนด

               MED :ACS, DM, HT, COPD/Asthma

               SURG:CA Breast, Multiple Injured in Trauma: HI ( รวม Ortho)

               PED :RDS, DHF OBS:PPH, BA ร้อยละ ๕๐ (ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดเฉพาะโรค > ๖๐)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพให้บริการด้วยหัวใจ

KPI บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต > ๘๐ %


KPI ที่ ๑๑ ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยในทั้งหมด ≥ ๑.๒

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพให้บริการด้วยหัวใจ

KPI เพิ่มรับริการ NICU 8 เตียง ICU 9 เตียง ไตเทียม 10 เตียง


KPI ที่ ๑๒ ร้อยละของมาตรฐานที่ผ่านการประเมิน ๑๐๐%

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพให้บริการด้วยหัวใจ

KPI อัตราการผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง ๑๐๐%


KPI ที่ ๑๓ ความประทับใจ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพให้บริการด้วยหัวใจ

KPI ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ >๘๕

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสุขในการทำงาน เป็นแบบอย่างของการสร้างเสริมสุขภาพ


ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ความพึงพอใจของบุคลากรในบรรยากาศองค์กร ร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

KPI ความพึงพอใจของบุคลากรในบรรยากาศขององค์กร ร้อยละ 80