การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลมคอ

ปัญหา

สถิติข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 115 ราย นอนนาน 8,683 วัน ใส่TRACHEOSTOMY กลับบ้าน 9 ราย พบว่า

- มีปัญหา secretion obstruction 1 ราย คิดเป็น 11.11%

- aspirate pneumonia 2 ราย คิดเป็น 22.22%

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ > 80%

2.อัตราการเข้ารับการรักษาด้วยภาวะ secretion obstruction aspirate pneumonia <1%

สาเหตุ

1.ไม่มีการวางแผนจำหน่าย

2.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง

3.ไม่ได้ฝึกในการปฏิบัติกิจกรรมที่บ้าน

4.ไม่มีคู่มือสำหรับญาติ

กิจกรรม

1.ทบทวนแนวทางปฏิบัติ

2.ให้ความรู้เจ้าหน้าที่

3.ทำคู่มือสำหรับญาติ

4.ฝึกญาติปฏิบัติกิจกรรมก่อนจำหน่าย

5.ประเมินผล เจ้าหน้าที่ /ญาติ

ผลดำเนินการ

ผลดำเนินงาน

แผนพัฒนา

ขยายการดูแลผู้ป่วยที่แผนกศัลยกรรม