การความเครียดในเด็กก่อนผ่าตัด


บริบท

ความเครียดในเด็กก่อนผ่าตัดส่งผลต่อ

          - การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม/สภาพจิตใจพ่อแม่

          - เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด

          - ส่งผลกระทบต่อทีมผ่าตัด

เป้าหมาย

ลดความเครียดของเด็ก ( 2-8 ปี) ก่อนเข้าห้องผ่าตัด

เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ตัวชี้วัด

อัตราความเครียดของเด็กเล็ก ( 2-8 ปี) ก่อนเข้าห้องผ่าตัดอยู่ในระดับความวิตกกังวล 1 – 2 ร้อยละ 100

อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก มากกว่าร้อยละ 80

ระดับความเครียด

ระดับความเครียด : แบ่งตามความร่วมมือของเด็ก ดังนี้

          ระดับที่ 1 ยินยอมเข้าห้องผ่าตัด ร่วมมือ Induction

          ระดับที่ 2 ยินยอมเข้าห้องผ่าตัด แต่ขัดขืนขณะ Induction

          ระดับที่ 3 ไม่ยินยอมเข้าห้องผ่าตัด ร้องไห้ตลอด ขัดขืนขณะ Induction

          ระดับที่ 4 ไม่ยินยอมเข้าห้องผ่าตัด ต่อต้านต้องใช้กำลัง

กระบวนการดำเนินการ

ทบทวนแนวทางฯ เดิม

     1.สร้างความคุ้นเคย

     2.ให้ยาลดความเครียด

     3.ให้ญาติอยู่ด้วยขณะรอผ่าตัดและหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น


ปรับปรุงแนวทางฯ

     1. สร้างความคุ้นเคย / ให้ยาลดความเครียด


     2. ให้ญาติอยู่ด้วยขณะรอผ่าตัด


     3. ให้เลือกของเล่นตามที่ชอบ 1 ชิ้น


     4. ให้เล่นเกมส์ ฟังเพลงจากโทรศัพท์ขณะรอและอยู่ในห้องผ่าตัด


     5. ให้ญาติเข้าห้องผ่าตัดด้วย


     6.เมื่อฟื้นจากการให้ยาระงับความรู้สึกจะเห็นหน้าญาติเลย(ในห้องพักฟื้น)